The pictures of Zhu Ni clay Yixing teapot:

กก

Zhu Ni clay small Yixing teapot:K277-K279   K280-K281   K292-K283   K284-K286

2196-2199    Z32-Z36   2330-2335   1744  3117-3122

3297-3302  3303-3308  3309-3315

The best Zhu Ni clay:Famous Da Hong Pao clay Yixing teapot:3160-3162  T734

 T2  T89  T120-T122    T135    T138   T139       1707

กก